Provozní řád

Tento provozní řád slouží k dodržování předpisů příslušných orgánů a provozovatele zařízení společnosti Zimní stadion Kuřim s.r.o. k zajišťování pořádku, bezpečnosti i ochrany zdraví návštěvníků zimního stadionu Kuřim (dále jen ZS).

I.VSTUP DO PROSTOR ZS

 1. Vstup do prostor ZS je povolen veřejnosti a všem dalším uživatelům pouze v době provozu, a to na zakoupenou platnou vstupenku nebo jiný právní titul opravňující ke vstupu.
 2. Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pro různé společenské akce. Doba provozu je veřejnosti oznamována tiskem, na internetových stránkách a v informačních tabulích na ZS.
 3. Ceny vstupného na jednotlivé akce ZS jsou stanoveny platnými cenovými předpisy. Za ztracené nebo použité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 4. Dětem mladším 10 roků je do prostor ZS samostatný vstup zakázán, mimo dobu bruslení pro děti je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 5. Návštěvníci ZS jsou povinni se podřídit pokynům pořadatelů a obsluhy ZS.

II.VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTOR ZS

 1. Ze vstupu do ZS se vylučují všechny osoby, které jsou opilé nebo podnapilé.
 2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků ZS a majetek ZS.
 3. Vyloučeny z prostor ZS budou osoby, které porušují zákaz kouření na ZS a tento provozní řád.
 4. Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou i osoby za nesportovní chování.
 5. Vyloučeny budou rovněž osoby, které ničí nebo manipulují s technickým zařízením a vybavením ZS.

III.PROVOZNÍ POKYNY

 1. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
 2. Návštěvníci všech sportovních a společenských akcí musí ukázněně postupovat na svá místa a opouštět je neprodleně po ukončení programu.
 3. Zakazuje se shromažďování u vchodu na ZS.
 4. Uživatelé i návštěvníci ZS jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorech ZS a dodržovat další pokyny provozovatele a pořadatele.
 5. Uživatelé i návštěvníci ZS jsou povinni nahradit případné škody a ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení ZS nebo majetku ostatních návštěvníků.
 6. Přísně se zakazuje házení předmětů na ledovou plochu ZS.
 7. Vodění psů nebo jiných zvířat do prostor ZS není dovoleno.
 8. Zakazuje se vstup do prostor ZS s jízdními koly.
 9. První pomoc se poskytuje v označeném prostoru ZS (ošetřovna).
 10. Zakazuje se znečišťování sociálního zařízení ZS.
 11. Pro sportovce v době tréninků a pronájmů jsou přidělovány šatny po dohodě s pověřeným pracovníkem ZS.
 12. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící uvolnit ihned ledovou plochu, převléci se a opustit ZS.
 13. Při bruslení veřejnosti je nutno na ledové ploše jezdit ukázněně podle ohlášeného směru přiměřenou rychlostí a neohrožovat ostatní osoby. Na ledovou plochu v době bruslení je vstup určenými vchody, nikoliv přelézáním hrazení.
 14. Zakazuje se veřejnosti v době bruslení vstupovat na ledovou plochu bez bruslí.
 15. Zakazuje se veřejnosti, hráčům, rozhodčím a trenérům vstup na ledovou plochu po dobu její úpravy.
 16. Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu mimo dobu pronájmu ledové plochy.
 17. Nalezené předměty se odevzdávají ve vrátnici nebo pořadateli, který zajistí jejich uschování.
 18. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokyn ů odpovědných zaměstnanců, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 19. Ve všech prostorách ZS je přísný zákaz kouření pod pokutou 500,- Kč až 5.000,- Kč.
 20. Při akcích v letním období není povolen vstup na betonovou plochu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 21. Při sportovních, kulturních a společenských akcích provádí vybírání vstupného pořádající organizace. Ta také zodpovídá za pořadatelskou a bezpečnostní službu během akce.
 22. Do prostor ZS se zakazuje brát s sebou skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků a odhazovat je v těchto prostorách.

IV. VŠEOBECNÉ POKYNY

 1. Na osoby, které poškozují zařízení ZS nebo ohrožují ostatní osoby, jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, kteří v případě potřeby přivolají Policii ČR.
 2. Režim veřejného bruslení na ZS se řídí „PROVOZNÍM ŘÁDEM VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ“.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky ZS a nabývá platnosti dnem vyhlášení.